KN Rengøring Kalender

Facility Management

KN Ren­gø­ring til­by­der bl.a. Faci­li­ty Mana­ge­ment – også kal­det FM. Du har mulig­vis hørt om Faci­li­ty, Faci­li­ty ser­vi­ce, Faci­li­ty Mana­ge­ment, Faci­li­ty fir­ma, Faci­li­ty mana­ge­ment system eller Faci­li­ty mana­ge­ment out­sourcing – alt sam­men noget, som vil gøre det meget let­te­re for dig. Og hvad bety­der det så? Du kan læse lidt mere her­om nederst i det­te afsnit. Først kan du læse om, hvil­ke faci­li­ty ser­vi­ces KN Ren­gø­ring til­by­der dig for at let­te din dag­lig­dag samt site­ma­na­ger.

Hos KN Ren­gø­ring kan Faci­li­ty Ser­vi­ce rent prak­tisk hand­le om, at du via KN Ren­gø­ring kan bestil­le ren­gø­ring som fx com­pu­ter ren­gø­ring, ren­gø­ring af per­sien­ner, dag­lig ren­gø­ring, erhvervs­ren­gø­ring, gulv­be­hand­ling, trap­pe­vask, vin­du­espo­le­ring, hospi­tals­ren­gø­ring, hotel­ren­gø­ring, kon­tor­ren­gø­ring, kon­tor­ser­vi­ce, ejen­doms­ser­vi­ce, lin­ned­ser­vi­ce og ser­vi­ce med viske­styk­ker, mar­mor slib­ning, mar­mor pole­ring, cate­ring til de ansat­te, frokost cate­ring, almin­de­li­ge froko­st­ord­nin­ger, kan­ti­nemad, grøn ser­vi­ce fx til grøn­ne are­a­ler, plan­te­ser­vi­ce, faca­de­renove­ring, recep­tions­ser­vi­ce. KN Ren­gø­ring til­by­der ren­gø­ring i fx Esb­jerg, Fre­de­riks­havn, Her­ning, Hjør­ring, Hobro, Ikast, Kol­ding, Køben­havn, Nør­re­sund­by, Oden­se, Vej­le, Viborg, Brøn­der­s­lev, Esb­jerg, Fre­de­ri­cia, Hader­s­lev, Hor­sens, Kol­ding, Mid­del­fart, Ran­ders, Sil­ke­borg, Aal­borg, Århus og man­ge andre ste­der.

Du kan se pri­ser på diver­se Faci­li­ty Ser­vi­ce her på KN Ren­gø­rings hjem­mesi­de under de respek­ti­ve afsnit. De udbud­te ser­vi­cey­del­ser kan fx være recep­tions­ser­vi­ce, post­hånd­te­ring, måt­te­ser­vi­ce / dør­måt­ter, vice­vært­ser­vi­ce, ska­de­ser­vi­ce, KN Ren­gø­rings kva­li­tets­ren­gø­ring som eksem­pel­vis tæp­pe­rens og meget andet. Mulig­he­der­ne hos KN Ren­gø­ring er man­ge, så kon­takt os hos KN Ren­gø­ring og få oplyst pris på de for­skel­li­ge ydel­ser.

Som det frem­går, til­by­der KN Ren­gø­ring dig lands­dæk­ken­de ser­vi­ce på man­ge områ­der. KN Ren­gø­ring yder ser­vi­ce på fle­re andre områ­der end tra­di­tio­nel ren­gø­ring, hvil­ke du kan læse mere om hér på KN Ren­gø­rings hjem­mesi­de.

Hvis man taler om Faci­li­ty Mana­ge­ment, dre­jer det sig om, at du får bestilt og leve­ret en bestemt ser­vi­cey­del­se. Man taler kun om det­te begreb i erhverv­sø­je­med. Med Faci­li­ty Mana­ge­ment kan du via pro­fes­sio­nel­le orga­ni­sa­tio­ner både insour­ce eller out­sour­ce ydel­ser. Når du out­sour­cer ydel­ser, bety­der det, at et fir­ma i ste­det ved en under­le­ve­ran­dør køber dis­se varer eller ydel­ser, som fir­ma­et før­hen har frem­stil­let selv. Det kan være en for­del, hvis fir­ma­et på den måde kan opnå en bed­re kva­li­tet ved at anven­de en spe­ci­a­list til for­må­let i ste­det for selv at pro­du­ce­re varen eller ydel­sen. Eller også kan du sim­pelt­hen opnå en lave­re pris samt måske også en bed­re grad af for­rent­ning af den inve­ste­re­de kapi­tal. Out­sourcing er i sti­gen­de grad ble­vet nød­ven­digt for fle­re fir­ma­et såle­des, at fir­ma­er­ne sta­dig kan kon­kur­re­re med andre fir­ma­er.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen