Catering og frokostordning

Når du ikke selv vil tage dig af den dag­li­ge froko­st­ord­ning i din virk­som­hed, kan du med for­del out­sour­ce den­ne sekun­dæ­re ydel­se ved­rø­ren­de cate­ring mad, som ikke er omsæt­nings­ska­ben­de for din virk­som­hed, til et Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma som KN Ren­gø­ring. KN ren­gø­ring kan til­by­de dig læk­ker mad cate­ring med vari­a­tion, for froko­st­ord­nin­ger på arbejds­plad­ser kan være af helt for­skel­lig kva­li­tet, og intet men­ne­ske har lyst til at spi­se det sam­me den ene dag efter den anden året rundt. Det er hel­ler ikke sundt med en kost, som ikke er vari­e­ret.   

KN Ren­gø­ring har et lands­dæk­ken­de kun­de­kar­to­tek med leve­ring af froko­st­ord­nin­ger i fx Køben­havn, Oden­se, Aal­borg, Århus m.m. og til­by­der dig en appe­tit­væk­ken­de kan­ti­ne­ord­ning. Den næren­de kan­ti­nemad giver dine med­ar­bej­de­re mere ener­gi.

KN Ren­gø­ring kører med rime­li­ge pri­ser i fle­re niveau­er på cate­ring mad og froko­st­ord­nin­ger. KN Ren­gø­ring leve­rer kun inspi­re­ren­de mad, som til­be­re­des af ude­luk­ken­de de fri­ske­ste og bed­ste råva­rer. Med KN Ren­gø­rings cate­ring mad, beha­ges ethvert smagsløg, så der er noget for enhver og selv for de mere kræs­ne med­ar­bej­de­re, når du out­sour­cer din cate­ring mad til os som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma. KN Ren­gø­ring sør­ger for, at alle dine med­ar­bej­de­re går mæt­te og vel­til­pas­se fra frokost hver dag. KN Ren­gø­ring giver dig garan­ti for, at den leve­re­de mad dag­ligt er vari­e­ret og selv­føl­ge­lig hjem­mela­vet, at kosten er ernæ­rings­rig­tig og giver ener­gi-boost til dine med­ar­bej­de­re, samt at du får ser­vi­ce til tiden hver ene­ste dag. KN Ren­gø­ring er med til at give dig sun­de med­ar­bej­de­re, og sun­de med­ar­bej­de­re har ofte også fær­re syge­da­ge, hvil­ket er en ekstra øko­no­misk gevinst for dig.

Med KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma får du en sam­ar­bejds­part­ner, som hol­der sig i tæt kon­takt med dig, så vi sam­men løben­de kan til­pas­se froko­st­ord­nin­gen til dine aktu­el­le behov. Det er en god måde at afstem­me for­vent­nin­ger på beg­ge veje.

KN Ren­gø­ring til­by­der dig fle­re for­mer for cate­ring udover froko­st­ord­nin­ger og kan­ti­nemad. KN Ren­gø­ring kan også leve­re cate­ring til fir­ma­fe­ster, så kon­takt KN Ren­gø­ring og hør om alle de flek­sib­le cate­ring mulig­he­der, når du out­sour­cer din cate­ring til KN Ren­gø­ring, som altid giver dig en fair pris på både helt små eller mere omfat­ten­de cate­ring opga­ver.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen