Frokostordning

Vil du ger­ne være fri for kan­ti­ne­drif­ten i din virk­som­hed, og slip­pe for det der­med for­bund­ne arbej­de, så lad KN Ren­gø­ring stå for din froko­st­ord­ning, så du kan beta­le dig fra den­ne funk­tion. KN Ren­gø­ring har kun­der til cate­ring mad i hele Dan­mark i byer som eksem­pel­vis Køben­havn, Århus, Aal­borg, Oden­se samt resten af Dan­mark.

KN Ren­gø­ring benyt­ter os kun af de fri­ske­ste råva­rer fra loka­le leve­ran­dø­rer, når vi laver din mad, og det kan du sma­ge, se og lug­te. Du og dine med­ar­bej­de­re kan der­for hver dag glæ­de jer til et af dagens sik­re lys­punk­ter. KN Ren­gø­ring vil for­kæ­le din gane og dine smagsløg og over­ra­ske dig hver ene­ste dag med vari­e­ret froko­st­ord­ning til din virk­som­hed. Udover at til­by­de dansk mad til jeres froko­st­ord­ning, vil KN Ren­gø­ring også kun­ne leve­re uden­land­ske ret­ter til dig og dine med­ar­bej­de­re, og hér er der man­ge mulig­he­der.

KN Ren­gø­ring kan lige­le­des uden pro­ble­mer leve­re glu­ten­frit brød, vege­tar­ret­ter samt vegan mad. KN Ren­gø­ring kan også i vores cate­ring mad til net­op jeres froko­st­ord­ning leve­re suk­ker­frie føde­va­rer samt tage hen­syn til even­tu­el­le føde­va­re­al­ler­gi­er, som er mere udbredt, end man lige umid­del­bart kan have opfat­tel­sen af. Rig­tigt man­ge men­ne­sker lider nem­lig af føde­va­re­al­ler­gi­er, men med den ret­te kost mind­skes pro­ble­met, når føde­va­re­al­ler­gi­ke­re und­går den for dem aller­gi-frem­kal­den­de mad. KN Ren­gø­ring er meget flek­sib­le i vores meget for­skel­li­ge Faci­li­ty Mana­ge­ment ydel­ser, og som et af de stør­re fir­ma­er har KN Ren­gø­ring stor kapa­ci­tet, hvil­ket giver dig fle­re mulig­he­der som kun­de hos KN Ren­gø­ring.   

I KN Ren­gø­rings køk­ke­ner her­sker der natur­lig­vis altid ren­lig­hed, og der er vel­ord­ne­de for­hold i alle hen­se­en­der. KN Ren­gø­ring benyt­ter kun moder­ne udstyr, og mil­jø­rig­ti­ge meto­der til vores Faci­li­ty Mana­ge­ment med froko­st­ord­nin­ger, så vi hver dag skå­ner vores fæl­les mil­jø, for hos KN Ren­gø­ring er vi i høj grad mil­jø­be­vid­ste og har fokus på grøn ser­vi­ce. KN Ren­gø­ring har spe­ci­a­le i man­ge ting, her­un­der vores højt roste udbud af lækre froko­st­ord­nin­ger med diver­se Faci­li­ty Mana­ge­ment, så tag fat i KN Ren­gø­ring og hør om vores kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser på froko­st­ord­ning og vores høje kva­li­tet.

KN Ren­gø­ring garan­te­rer dig for, at froko­st­ord­nin­ger fra vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma altid sma­ger af mér, og det er også, hvad vi hører fra vores til­fred­se kun­der.  

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen