KN Rengøring Vinduespolering

Ejendomsservice

Din ejen­doms­ser­vi­ce kan du out­sour­ce til KN Ren­gø­ring, som til­by­der dig og Faci­li­ty Mana­ge­ment ved­rø­ren­de ejen­doms­ser­vi­ce og kva­li­tets­ren­gø­ring m.m. KN Ren­gø­ring er et sta­bilt og påli­de­ligt Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma inden for ejen­doms­ser­vi­ce m.m., og af sam­me grund vare­ta­ger KN Ren­gø­ring ejen­doms­ser­vi­ce­funk­tio­nen i man­ge ejen­dom­me i hele Dan­mark – både inde i byer­ne og i land­di­strik­ter­ne. KN Ren­gø­ring er ken­de­teg­net ved lang­va­ri­ge kun­de­re­la­tio­ner som føl­ge af, at KN Ren­gø­rings kun­der har vist os til­lid i fle­re år og der­for har givet KN Ren­gø­ring sta­dig fle­re opga­ver, da vores kun­der har erfa­ret, at KN Ren­gø­ring kun yder kva­li­tets­ar­bej­de, og kun­der væl­ger der­for at bli­ve hos vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma.

KN Ren­gø­ring har aldrig anvendt pri­sen på ejen­doms­ser­vi­ce som kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter, da KN Ren­gø­ring i ste­det for vil kon­kur­re­re på det, som KN Ren­gø­ring er bedst til. Eksem­pel­vis væl­ger KN Ren­gø­ring at kon­kur­re­re på vores ved­va­ren­de sta­bi­li­tet og lader også de sam­me af KN Ren­gø­rings med­ar­bej­de­re møde op fast til delt faste ejen­dom­me, hvil­ket gør, at KN Ren­gø­rings med­ar­bej­de­re kom­mer til at ken­de din ejen­dom ud og ind til for­del for alle par­ter. Det giver også tryg­ge­re leje­re.

Da KN Ren­gø­rings ejen­doms­ser­vi­ce­kun­ders behov er gan­ske for­skel­li­ge, har­mone­rer det fint med KN Ren­gø­rings omstil­lings­pa­rat­hed. KN Ren­gø­ring udfø­rer ejen­doms­ser­vi­cey­del­ser såsom vin­du­es­puds­ning, trap­pe­vask, gør fælleshus/fælleslokale og toilet i går­den m.m. rent, ved­li­ge­hol­der varmtvands­be­hol­der med uds­lam­ning, udfø­rer måler­af­læs­ning, hol­der går­dan­læg ved lige, hol­der for­tov ved lige, udskif­ter bran­da­lar­mers bat­te­ri­er, skif­ter el-pærer ud, ren­gør tagren­der og ned­løbs­rør samt spre­der salt eller grus m.m. ved glat føre. Man­ge af dis­se Faci­li­ty Mana­ge­ment ydel­ser dre­jer sig om ren ved­li­ge­hol­del­se.

Til KN Ren­gø­rings ejen­doms­ser­vi­ce bru­ger vi de mest mil­jø­ven­li­ge mate­ri­a­ler, og KN Ren­gø­rings pro­fes­sio­nel­le med­ar­bej­de­re frå­d­ser ikke med mid­ler­ne, da KN Ren­gø­ring går meget højt op i vores fæl­les mil­jø. KN Ren­gø­rings med­ar­bej­de­re er klædt grun­digt på til opga­ven og har stor erfa­ring, for intet fir­ma er bed­re end sine med­ar­bej­de­re.

KN Ren­gø­ring står klar til at oply­se dig pris på ejen­doms­ser­vi­ce til dine ejen­dom­me, og KN Ren­gø­ring glæ­der sig til at høre mere om dine behov.

 

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen