Trappevask

Med trap­pe­vask fra KN Ren­gø­ring opnår kva­li­tet­strap­pe­vask, så dine trap­per kom­mer til at strå­le af ren­hed og kom­mer til at duf­te frisk og rent af KN Ren­gø­rings mil­jø­ven­li­ge ren­gø­rings­mid­ler til trap­pe­vask, så du alle­re­de glæ­der dig til næste gang, at du skal have udført trap­pe­vask af vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma. KN Ren­gø­rings man­ge­åri­ge erfa­ring med trap­pe­vask for­næg­ter sig ikke. KN Ren­gø­ring har også SKI afta­le inden for ren­gø­rings­om­rå­det.

Der er sik­kert man­ge måder at udfø­re trap­pe­vask på, men for KN Ren­gø­ring hand­ler trap­pe­vask om, at ren­gø­rings­fol­ke­ne først støv­su­ger ved behov, inden ren­gø­rings­fol­ke­ne begyn­der at vaske dine trap­per. KN Ren­gø­ring nøjes ikke med blot at feje trap­per­ne. Det er vig­tigt for dine ejen­dom­mes leje­re, at opgan­gen ser ind­by­den­de ud, for det er det før­ste, man ser på vej op til lej­lig­he­der­ne i ejen­dom­men. Opgan­gen er lige­le­des det før­ste, man møder på vej ud af ejen­dom­men. En ren opgang vil alt andet lige kun­ne give et godt første­hånd­s­ind­tryk ved frem­vis­ning af leje­mål til poten­ti­elt kom­men­de leje­re i ejen­dom­men, for stø­ve­de gul­ve og spin­del­væv oppe i lof­ter­ne giver ikke et posi­tivt første­hånd­s­ind­tryk, og det vil­le jo være en skam, hvis ellers inter­es­se­re­de poten­ti­el­le leje­re jages væk af snavs og spin­del­væv. Det får du ikke pro­ble­mer med, når du out­sour­cer din trap­pe­vask til KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, for KN Ren­gø­ring udfø­rer udover erhvervs­ren­gø­ring også ren­gø­ring til andet end fx kon­to­rer, og altid kun kva­li­tets­ren­gø­ring. Der er både bolig­for­e­nin­ger / boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og ejer­for­e­nin­ger blandt KN Ren­gø­rings kun­der.

KN Ren­gø­rings ren­gø­rings­per­so­na­le består ude­luk­ken­de af helt pro­fes­sio­nel­le med­ar­bej­de­re, som hver dag giver dig en ren for­nø­jel­se og sam­ti­dig pas­ser på vores fæl­les mil­jø i over­ens­stem­mel­se med KN Ren­gø­rings grøn­ne pro­fil.

Når KN Ren­gø­ring udfø­rer trap­pe­vask for dig, til­by­der KN Ren­gø­rings med­ar­bej­de­re ikke kun at støv­su­ge og vaske dine trap­per som det ene­ste. Resten skal selv­føl­ge­lig også gøres rent, hvis du ønsker det. KN Ren­gø­ring kan såle­des også til­by­de dig at feje gul­vet, udfø­re gulvvask, aftør­re stik­kon­tak­ter, dør­hånd­tag og trap­pe­ge­læn­der, vaske bag­trap­per, gøre rent i vaske­rum samt gøre rent i øvri­ge fæl­les­a­re­a­ler m.m. KN Ren­gø­ring til­pas­ser altid Faci­li­ty Mana­ge­ment ydel­ser i over­ens­stem­mel­ser med dine ønsker og even­tu­elt skif­ten­de behov.

Alle­re­de i dag kan du kon­tak­te KN Ren­gø­ring og høre om vores over­kom­me­li­ge pri­ser på trap­pe­vask i dit områ­de og på dine ejen­dom­me.

KN Rengøring - Rengøring erhverv i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengøring -  Rengøring erhverv i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen