KN Rengøring - kommer over hele landet

Erhvervsrengøring og rengøringsfirma

Som en del af KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment til­by­der KN Ren­gø­ring dig lands­dæk­ken­de ser­vi­ce på fle­re områ­der. Bl.a. til­by­der KN Ren­gø­ring dig Faci­li­ty Mana­ge­ment af din ren­gø­ring – såsom pri­vat- eller erhvervs­ren­gø­ring, hospi­tals­ren­gø­ring, hotel­ren­gø­ring, com­pu­ter ren­gø­ring, dag­lig ren­gø­ring, ren­gø­ring af dør­måt­ter, gulv­be­hand­ling og sågar faca­de­renove­ring. Hos KN Ren­gø­ring har du man­ge mulig­he­der, da KN Ren­gø­ring er et Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma med SKI afta­le og et bredt sor­ti­ment af faci­li­ty ser­vi­ces.

KN Ren­gø­ring til­by­der dig udover fx kon­tor ren­gø­ring også spe­ci­al ren­gø­ring, faca­de ren­gø­ring m.v.

Kon­tor­ren­gø­ring er ikke blot at støv­su­ge og tør­re støv af. For KN Ren­gø­ring er det at give jeres med­ar­bej­de­re en posi­tiv hver­dag med rene omgi­vel­ser, hvor sto­le m.m. er pænt pla­ce­ret efter endt ren­gø­ring. KN Ren­gø­rings kun­der er min­dre fir­ma­er med 1 times ren­gø­ring om dagen til sto­re lands­dæk­ken­de sel­ska­ber med fle­re hund­re­de ansat­te. Du får rene omgi­vel­ser, når du boo­k­er KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma.

KN Ren­gø­rings Faci­li­ty ser­vi­ces dæk­ker også over butiks­ren­gø­ring. Maskingulvvask, kantvask, polis­h­be­hand­ling, dia­man­tron­del­po­le­ring m.m. er blot nog­le af KN Ren­gø­rings emner, som er nød­ven­di­ge for at hol­de en butik ren overalt. KN Ren­gø­ring har man­ge års erfa­ring samt SKI afta­le og sam­ar­bej­der med nog­le af lan­dets stør­ste super­mar­kedskæ­der. KN Ren­gø­ring leve­rer hver dag en ren butik – også i kan­ter­ne.

KN Ren­gø­ring udfø­rer ren­gø­ring i Køben­havn, Hels­in­gør, Roskil­de, Hil­le­rød og øvri­ge Sjæl­land samt på Fyn i fx Oden­se, Faa­borg, Svend­borg, Nyborg – blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler. KN Ren­gø­ring til­by­der dig også Faci­li­ty ser­vi­ces i Jyl­land såsom fx Esb­jerg, Hader­s­lev, Kol­ding, Vej­le, Fre­de­ri­cia, Århus, Hor­sens, Skan­der­borg, Sil­ke­borg, Ran­ders, Viborg, Her­ning, Ski­ve, Hobro, Aal­borg, Nør­re­sund­by, Hjør­ring, Hir­ts­hals, Fre­de­riks­havn, Ska­gen og Brøn­der­s­lev.

KN Ren­gø­ring til­by­der dig erhvervs­ren­gø­ring, kva­li­tets­ren­gø­ring, og ren­gø­rings­as­si­sten­tens arbej­de bli­ver straks bedømt, når du og dine kol­le­ger møder ind på arbej­de om mor­ge­nen. Det skal hver dag være en ren for­nø­jel­se. KN Ren­gø­ring bru­ger nem­lig man­ge res­sour­cer på at sik­re kva­li­te­ten i ren­gø­rin­gen, da vi fra start og løben­de nøje har plan­lagt ren­gø­rings­op­ga­ven ved detal­je­ret opga­ve­be­skri­vel­se og grun­dig oplæ­ring i de opga­ver, som jeres domi­cil kræ­ver af KN Ren­gø­ring.

KN Ren­gø­ring yder ser­vi­ce på fle­re andre områ­der end tra­di­tio­nel ren­gø­ring. Det­te giver vores kun­der sto­re for­de­le både øko­no­misk og struk­tur­mæs­sigt. Blandt vores kom­pe­ten­cer til­by­der KN Ren­gø­ring: vin­du­espo­le­ring, måt­te­ser­vi­ce, tæp­pe­rens, gar­din- og per­sien­ne­rens, kaf­feau­to­ma­tren­gø­ring, gulv­be­hand­ling m.m.

Du kan få oplyst ren­gø­ring time­pris hos KN Ren­gø­ring, så kon­takt KN Ren­gø­ring alle­re­de i dag for en ufor­plig­ten­de gen­nem­gang af dine ren­gø­rings­be­hov.

KN Rengøring - Rengøring erhverv i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengøring -  Rengøring erhverv i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen