Butiksrengøring

Daglig butiksrengøring

KN Ren­gø­ring tager som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma også opga­ver med ren­gø­ring af butik. KN Ren­gø­rings faci­li­ty ser­vi­ce med butiks­ren­gø­ring er præ­get af KN Ren­gø­rings mil­jø­be­vidst­hed. Når du bestil­ler KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, kan du bestil­le fle­re af vores Faci­li­ty ser­vi­ces: maskingulvvask, polis­h­be­hand­ling, pole­ring med dia­man­tron­del, kantvask m.m. Som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma har KN Ren­gø­ring man­ge års erfa­ring i den slags ren­gø­ring, og KN Ren­gø­rings sam­ar­bejds­part­ne­re er lan­dets stør­ste super­mar­kedskæ­der. For KN Ren­gø­ring er det en selv­føl­ge­lig­hed at leve­re en ren butik til dig dag­ligt – det er en ren for­nø­jel­se for KN Ren­gø­ring at leve­re erhvervs­ren­gø­ring til dig.

KN Ren­gø­ring ved, at lige­som det er vig­tigt at have et rent hjem, så er det også vig­tigt med en ren butik, og på den måde hjæl­per KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma med til, at dine kun­der har lyst til at kom­me i din butik, når det er beha­ge­ligt at fre­kven­te­re butik­ken, og der ikke lig­ger snavs og støv i kro­ge­ne. En ren og vel­duf­ten­de butik til­træk­ker også i høje­re grad kun­der­ne, og her­u­d­over er det også en ren gevinst for dine med­ar­bej­de­re, at der i butik­ken er leve­ret kva­li­tets­ren­gø­ring til sik­ring af et sundt og rart inde­kli­ma til alle par­ter. Når du out­sour­cer din erhvervs­ren­gø­ring til KN Ren­gø­rings Faci­li­ty ser­vi­ce, slip­per dine med­ar­bej­de­re for den kræ­ven­de og kede­li­ge butiks­ren­gø­ring dag­ligt, og så kan med­ar­bej­der­ne udfø­re deres øvri­ge arbej­de til ful­de. Som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma har KN Ren­gø­ring omfat­ten­de erfa­ring i kva­li­tets­ren­gø­ring — både pri­vat- og erhvervs­ren­gø­ring, så din butik er ind­by­den­de og til­træk­ker man­ge kun­der.

KN Ren­gø­rings Faci­li­ty ser­vi­ces omfat­ter for­skel­lig butiks­ren­gø­ring i man­ge butiks­ty­per, både butik­ker med fle­re eta­ge­ni­veau­er samt små butik­ker. KN Ren­gø­rings udstyr er moder­ne, og vores med­ar­bej­de­re er meget pro­fes­sio­nel­le såle­des, at du dag­ligt er sik­ker på kva­li­tets­ren­gø­ring fra KN Ren­gø­ring, og vores Faci­li­ty ser­vi­ce per­so­na­le kla­rer din butiks­ren­gø­ring til tiden og med stor effek­ti­vi­tet til for­nuf­ti­ge pri­ser på erhvervs­ren­gø­ring. Med KN Ren­gø­ring får du der­for kva­li­tets­ren­gø­ring frem for, at du selv skal stå for al erhvervs­ren­gø­ring af din butik.

Udover grun­dig ren­gø­ring er KN Ren­gø­ring bevidst om, at en god ser­vi­ce er vig­tig at yde for, at man som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma imø­de­kom­mer kun­der­nes behov med flek­si­bi­li­tet såsom fx ren­gø­ring om nat­ten. Flek­si­bi­li­tet er lige så vig­tig som en ordent­lig gang kva­li­tets­ren­gø­ring. KN Ren­gø­ring er en påli­de­lig Faci­li­ty ser­vi­ce sam­ar­bejds­part­ner, som møder til tiden og får arbej­det gjort.

KN Rengøring - Butiksrengøring i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Butiksrengøring i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen