Erhvervsrengøring

Daglig erhvervsrengøring

KN Ren­gø­ring benyt­ter os af moder­ne udstyr, moder­ne ren­gø­rings­me­to­der til vores Faci­li­ty ser­vi­ce for at skå­ne mil­jø­et, da KN Ren­gø­ring er meget mil­jø­be­vid­ste og yder grøn ser­vi­ce. KN Ren­gø­ring er spe­ci­a­li­se­ret i erhvervs­ren­gø­ring og Faci­li­ty Mana­ge­ment af man­ge slags.

KN Ren­gø­ring til­by­der dig bl.a. Faci­li­ty Mana­ge­ment ved­rø­ren­de diver­se kva­li­tets­ren­gø­ring såsom gulv­be­hand­ling, ren­gø­ring af dør­måt­ter, hånd­klæ­der, måt­te­ser­vi­ce – også måt­ter med logo, ren­gø­ring af per­sien­ner og deci­de­ret rens­ning af per­sien­ner samt meget andet inden for Faci­li­ty Mana­ge­ment. Du har læse mere om KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment og dag­lig erhvervs­ren­gø­ring hér på hjem­mesi­den.

KN Ren­gø­ring går højt op i, at du med os som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma får den bed­ste erhvervs­ren­gø­ring og Faci­li­ty ser­vi­ce. Der­for uddan­ner KN Ren­gø­ring sine med­ar­bej­de­re jævn­ligt, så de hele tiden er opda­te­re­de med den nye­ste viden inden for Faci­li­ty Mana­ge­ment. KN Ren­gø­ring pas­ser på mil­jø­et, og er mil­jø­be­vid­ste lige fra, vi ind­kø­ber ren­gø­rings­ar­tik­ler­ne samt ren­gø­rings­ud­sty­ret, og til vores Faci­li­ty Mana­ge­ment med­ar­bej­de­re udfø­rer dine opga­ver inden­for dag­lig erhvervs­ren­gø­ring.

Med KN Ren­gø­ring som dit Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma kan du glæ­de dig til erhvervs­ren­gø­ring af bed­ste kva­li­tet hver dag, da KN Ren­gø­ring ude­luk­ken­de leve­rer kva­li­tets­ren­gø­ring dag­ligt og året rundt. KN Ren­gø­ring opti­me­rer vores Faci­li­ty Mana­ge­ment arbej­de jævn­ligt og laver løben­de opfølg­ning såle­des, at vores Faci­li­ty Mana­ge­ment med­ar­bej­de­re har faste tryg­ge ram­mer, hvil­ket er med til at sik­re et homo­gent højt niveau af kva­li­tets­ren­gø­ring, som er til glæ­de for både dig, dine med­ar­bej­de­re samt ikke mindst gæster eller kun­der.

KN Ren­gø­ring er i sin Faci­li­ty Mana­ge­ment meget flek­si­bel, så KN Ren­gø­ring er parat til sær­li­ge opga­ver eller ander­le­des udfor­drin­ger, hvor spe­ci­a­lud­styr er nød­ven­digt til løs­ning af dine opga­ver, så kan du trygt rin­ge til KN Ren­gø­ring og sam­ti­dig få oplyst pris eller time­pris på erhvervs­ren­gø­ring i over­ens­stem­mel­se med dine behov for dag­lig erhvervs­ren­gø­ring.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen