KN Rengøring

Daglig industri rengøring

Som moder­ne Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma tager KN Ren­gø­ring soci­al ansvar­lig­hed, effek­ti­ve ren­gø­rings­me­to­der og mil­jø­be­vidst­hed meget seri­øst, så det er til fæl­les bed­ste at bestil­le Faci­li­ty ser­vi­ces til din dag­li­ge indu­stri­ren­gø­ring samt erhvervs­ren­gø­ring. Med til KN Ren­gø­rings soci­a­le ansvar­lig­hed hører bl.a., at vores Faci­li­ty ser­vi­ce del uddan­ner vores Faci­li­ty ser­vi­ce med­ar­bej­de­re løben­de, og at vi i vores indu­stri­ren­gø­ring arbej­der efter klart defi­ne­re­de ret­nings­linjer efter afta­le med dig, her­un­der har vi også helt kla­re kom­man­d­ove­je, så ingen par­ter er i tvivl om, hvem der udfø­rer de enkel­te opga­ver.

KN Ren­gø­ring udfø­rer alle indu­stri­ren­gø­rings­op­ga­ver som Faci­li­ty Mana­ge­ment. KN Ren­gø­rings Faci­li­ty med­ar­bej­de­re er dedi­ke­re­de fag­folk inden for bran­chen og har fokus på løs­nin­gen af kom­plek­se opga­ver med indu­stri­ren­gø­ring – uan­set om din Faci­li­ty opga­ve for­ud­sæt­ter stør­re res­sour­cer eller er præ­get af tidspres.

Inden­for indu­stri­ren­gø­ring faci­li­te­rer KN Ren­gø­ring fle­re spe­ci­a­li­se­re­de ser­vi­ce­løs­nin­ger til bl.a. den tun­ge indu­stri. Som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma er KN Ren­gø­ring meget erfa­ren i løs­nin­gen af man­gear­te­de erhvervs­ren­gø­rings-opga­ver med fx indu­stri­ren­gø­ring som eksem­pel­vis at ren­gø­re høj­tek­ni­ske anlæg samt yderst føl­som­me maski­ner og dis­ses maski­nel­le dele. KN Ren­gø­ring afren­ser også alle slags emner med alt fra sto­re byg­nin­ger til små emner, her­un­der også faca­de­ren­gø­ring.

Blandt KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment-kun­der fin­des der stør­re dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der, her­un­der den tun­ge indu­stri, tryk­ke­ri­er, kraft­var­me­vær­ker samt affalds­hånd­te­ring.

Med KN Ren­gø­ring får du et Faci­li­ty ser­vi­ce fir­ma, som hand­ler i over­ens­stem­mel­se med almin­de­lig sund for­nuft. Vores Faci­li­ty ser­vi­ce med­ar­bej­de­re tæn­ker sig om, og sluk­ker selv­føl­ge­lig lyset efter endt arbej­de, opla­der kun vores udstyr ved behov, sluk­ker støv­su­ge­ren efter endt ren­gø­ring samt skif­ter pose regel­mæs­sigt, sluk­ker for van­det efter brug, over­do­ser ikke ren­gø­rings­mid­ler­ne, fyl­der vaske­ma­ski­ner ordent­ligt op og anven­der kun skyl­le­mid­del ved behov (og ikke til klu­de o.lign.), og anven­der kun tør­re­tum­b­le­re, hvis vi mang­ler tør­re klu­de og mop­per.

Kon­takt KN Ren­gø­ring og hør, hvor­dan du med for­del kan out­sour­ce din indu­stri­ren­gø­ring med KN Ren­gø­ring som din Faci­li­ty Mana­ge­ment sam­ar­bejds­part­ner. Så giver KN Ren­gø­ring en pris på Faci­li­ty Mana­ge­ment. Med KN Ren­gø­ring er du sik­ker på at få leve­ret et velud­ført Faci­li­ty ser­vi­ce til din erhvervs­ren­gø­ring.

Som en ekstra gevinst opnår du med KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment system en sam­ar­bejds­part­ner, som pri­o­ri­te­rer grøn ser­vi­ce højt, for­di KN Ren­gø­ring er meget mil­jø­be­vidst.

KN Rengøring - Industrirengøring i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Industrirengøring i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen