KN Rengøring af institutiooner

Daglig rengøring af institutioner

Med KN Ren­gø­ring som dit Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma får du en sam­ar­bejds­part­ner med erfa­ring i erhvervs­ren­gø­ring med fokus på mil­jø­be­vidst­hed, mil­jø­rig­ti­ge ren­gø­rings­mid­ler af hen­syn til bl.a. aller­gi­er, velud­dan­net per­so­na­le samt kva­li­tets­ren­gø­ring af din insti­tu­tion.

KN Ren­gø­ring leve­rer Faci­li­ty Mana­ge­ment af insti­tu­tions­ren­gø­ring i bør­ne­ha­ver, vug­ge­stu­er, sko­ler, fri­tids­ord­nin­ger o.lign. KN Ren­gø­ring har stor erfa­ring i erhvervs­ren­gø­ring, hvor KN Ren­gø­ring udfø­rer alle ren­gø­rings­op­ga­ver såsom dag­lig ren­gø­ring af insti­tu­tio­ner som Faci­li­ty Mana­ge­ment. Dag­lig insti­tu­tions­ren­gø­ring er et af KN Ren­gø­rings sær­li­ge kom­pe­ten­ce­om­rå­der inden­for erhvervs­ren­gø­ring.

Ved insti­tu­tions­ren­gø­ring gæl­der der sær­li­ge for­hold, som KN Ren­gø­ring son Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma er opmærk­som på. KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment med­ar­bej­de­re bru­ger dag­ligt deres sun­de for­nuft. I de for­skel­li­ge insti­tu­tio­ner er der for­skel­li­ge behov til kva­li­tets­ren­gø­ring. Småbørn i vug­ge­stu­er vil eksem­pel­vis krav­le rundt på gulva­re­a­ler­ne, så her er det ekstra vig­tigt, at gulva­re­a­ler­ne hol­des grun­digt rene. Småbørn vil ofte put­te ting i mun­den og sma­ge på tin­ge­ne. Det kræ­ver kva­li­tets­ren­gø­ring, hvor gulv­hy­giej­nen skal være af høje­ste kva­li­tet.

I vug­ge­stu­er er toilet­for­hol­de­ne vig­ti­ge og kan udgø­re en udfor­dring rent ren­gø­rings­mæs­sigt, for­di det er nød­ven­digt med en til­bunds­gå­en­de ren­gø­ring dag­ligt, og hér kan KN Ren­gø­ring hjæl­pe dig, så du får leve­ret kva­li­tets­ren­gø­ring gen­nem KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment.  

De stør­re børn i fx bør­ne­ha­ver, fol­ke­sko­ler / frisko­ler og fri­tids­ord­nin­ger kom­mer let til at slæ­be snavs i form af sand og jord ind fra lege­plads og udea­re­a­ler, så her kan KN Ren­gø­ring også leve­re Faci­li­ty Mana­ge­ment af erhvervs­ren­gø­ring til din insti­tu­tion. Fx bli­ver sko­ler m.m. hur­ti­ge­re til­s­nav­set om vin­te­r­en, hvor de kræ­ver ekstra erhvervs­ren­gø­ring af gul­ve m.m.

KN Ren­gø­ring har i vores Faci­li­ty Mana­ge­ment stor fokus på kva­li­tets­ren­gø­ring, da det er vig­tigt, at loka­ler­ne er rene, da rene loka­ler hæn­ger sam­men med min­dre omfang af syg­dom og der­med en bed­re triv­sel. Man­ge for­kø­le­de børn kan fx ophol­de sig sam­let i sam­me loka­ler, så for­kø­lel­se o.lign. kan spre­des inden for kort tid, hvis der ikke udfø­res omhyg­ge­lig ren­gø­ring, så man­ge bak­te­ri­er og smit­tekil­der eli­mi­ne­res. Mang­len­de kva­li­tets­ren­gø­ring kan også vise sig i form af lugt­ge­ner fx fra toilet­ter.

Udover Faci­li­ty Mana­ge­ment af erhvervs­ren­gø­rin­gen i offent­li­ge insti­tu­tio­ner såsom sko­ler m.m. kla­rer KN Ren­gø­ring også kva­li­tets­ren­gø­ring af kom­mu­na­le køk­ke­ner, som ofte er bela­ste­de plad­ser med stor skidt­på­virk­ning, og sam­ti­dig et områ­de, hvor der her­sker stor kon­kur­ren­ce på pri­sen.

KN Ren­gø­ring er med sin effek­ti­ve Faci­li­ty Mana­ge­ment kon­kur­ren­ce­dyg­tig i dis­se udbud, selv­om KN Ren­gø­ring aldrig sæt­ter pri­sen lave­re, end KN Ren­gø­ring kan leve­re den aftal­te kva­li­tets­ren­gø­ring.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen