KN Rengøring

Daglig kontor rengøring

KN Ren­gø­ring tager som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma ansvar for mil­jø­et og med­ar­bej­der­ne, da KN Ren­gø­ring væg­ter ansvar­lig­hed højt. Det præ­ger vores for­ret­nings­drift som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, for det er vig­tigt af pas­se på mil­jø­et i dag­lig­da­gen. Det hand­ler om ansvar­lig­hed både som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, vores ansat­te og kol­le­ger­ne, det omkring­lig­gen­de sam­fund samt mil­jø­be­vidst­hed. I KN Ren­gø­rings erhvervs­ren­gø­ring Faci­li­ty ser­vi­ces, her­un­der kon­tor­ren­gø­ring, er den grøn­ne mil­jø­ven­li­ge til­gang samt arbejds­mil­jø af høj pri­o­ri­tet for os. Der er i almin­de­lig­hed stor fokus på vig­tig­he­den af mil­jø­be­vidst­hed i den bre­de befolk­ning, så vi sam­men kan pas­se på vores klo­de. Det er også en af grun­de­ne til, at der i vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma ikke er stort per­so­na­le­gen­nem­træk, da vore ansat­te tri­ves ved at arbej­de hos KN Ren­gø­ring. Med­ar­bej­der­ne i vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma og deres triv­sel hos KN Ren­gø­ring som arbejds­gi­ver er også en for­del for dig som kun­de, for når med­ar­bej­der­ne tri­ves i deres job med Faci­li­ty ser­vi­ce, så får du også leve­ret et end­nu bed­re arbej­de af os, når du bestil­ler din kon­tor­ren­gø­ring eller anden erhvervs­ren­gø­ring hos KN Ren­gø­ring.

KN Ren­gø­ring har man­ge års erfa­ring med kon­tor­ren­gø­ring, og har der­for stor viden og erfa­ring om, hvor­le­des man behand­ler for­skel­li­ge over­fla­der for, at dis­se bli­ver pænt ved­li­ge­holdt. KN Ren­gø­ring pri­o­ri­te­rer et opti­malt arbejds­kli­ma for vores kun­der højt. KN Ren­gø­ring udfø­rer gulv­be­hand­ling, ren­gø­ring af per­sien­ner og anden kva­li­tets­ren­gø­ring. Sto­re mæng­der af bak­te­ri­er og støvlag sam­ler dag­ligt på skri­ve­bor­de, tele­fo­nap­pa­ra­ter, com­pu­terta­sta­tu­rer efter en lang arbejds­dag, og ved men­ne­ske­lig kon­takt vil bak­te­ri­er­ne have rig mulig­hed for spred­ning. Det kan man ikke und­gå, men hel­dig­vis står KN Ren­gø­ring klar til at hjæl­pe dig med Faci­li­ty Mana­ge­ment out­sourcing, så du trygt kan out­sour­ce din erhvervs­ren­gø­ring til KN Ren­gø­ring.

Kva­li­tets­ren­gø­ring er en nød­ven­dig­hed, så du und­går, at dine med­ar­bej­de­res hel­bred påvir­kes med øget syge­fra­vær til føl­ge, for det kan hur­tigt bli­ve dyrt. Det er der­for en for­nuf­tig inve­ste­ring at bestil­le omhyg­ge­lig erhvervs­ren­gø­ring og kon­tor­ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment out­sourcing hos KN Ren­gø­ring, hvor du både kan bestil­le dag­lig og ugent­lig kon­tor­ren­gø­ring og erhvervs­ren­gø­ring – alt efter dine behov. Så ring til KN Ren­gø­ring og hør pri­ser på Faci­li­ty ser­vi­ces og få oplyst ren­gø­ring time­pris m.m.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen