Butiksrengøring

Rengøringsservice og professionel rengøring

 

Når du er kun­de hos KN Ren­gø­ring, leve­rer vi Faci­li­ty Mana­ge­ment inden for erhvervs­ren­gø­ring og dag­lig ren­gø­ring af høj kva­li­tet til dig, så du med KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma får leve­ret pro­fes­sio­nel ren­gø­ring. KN Ren­gø­ring ren­gør bl.a. dør­måt­ter, fore­står com­pu­ter ren­gø­ring, udfø­rer gulv­be­hand­ling og meget andet for dig.

KN Ren­gø­ring er et oplagt valg, når du skal fin­de et Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, som dæk­ker de fle­ste af dine behov for fx dag­lig ren­gø­ring. KN Ren­gø­ring udfø­rer dag­lig ren­gø­ring som erhvervs­ren­gø­ring, og til­by­der også pro­fes­sio­nel ren­gø­ring til pri­va­te, erhvervsvirk­som­he­der og offent­li­ge insti­tu­tio­ner, som alle har for­skel­li­ge behov. KN Ren­gø­ring udfø­rer kva­li­tets­ren­gø­ring hos vores kun­der, selv­om kun­der­nes behov kan være meget for­skel­li­ge; KN Ren­gø­ring har nem­lig bred erfa­ring, og vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma er kendt for stor flek­si­bi­li­tet.

KN Ren­gø­ring går op i mil­jø­et, og har fin­ge­ren på pul­sen ved­rø­ren­de mil­jø­be­vidst­hed inden for vores Faci­li­ty Mana­ge­ment ydel­ser. For KN Ren­gø­ring er kva­li­tets­ren­gø­ring og høj grad af ser­vi­ce nog­le af vores ker­ne­vær­di­er. KN Ren­gø­ring har ude­luk­ken­de pro­fes­sio­nel­le Faci­li­ty Mana­ge­ment med­ar­bej­de­re ansat i vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, og det sik­rer vores kun­der en ren for­nø­jel­se hver dag ved dag­lig ren­gø­ring fra KN Ren­gø­ring. Des­u­den anven­der KN Ren­gø­ring kun mil­jø­rig­ti­ge ren­gø­rings­mid­ler til vores erhvervs­ren­gø­ring og øvri­ge ren­gø­rings­ser­vi­ce. KN Ren­gø­ring er med sin mil­jø­be­vidst­hed opmærk­som på, at fle­re ren­gø­rings­mid­ler er af rin­ge kva­li­tet og over­par­fu­me­re­de, hvil­ket kan føre til aller­gi. Når KN Ren­gø­ring har udført kva­li­tets­ren­gø­ring hos dig, vil dine loka­ler lug­te rent frem­for at lug­te over­par­fu­me­ret, hvil­ket sam­men med syn­te­ti­ske duft­stof­fer i nog­le til­fæl­de kan dæk­ke over man­gel­fuld ren­gø­ring. På insti­tu­tio­ner er det sær­ligt vig­tigt, at der anven­des mil­jø­ven­li­ge ren­gø­rings­mid­ler for at und­gå, at aller­gi opstår, hvil­ket KN Ren­gø­ring er meget opmærk­som på, så ingen tager ska­de af vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­mas ren­gø­rings­mid­ler m.v.

Du kan stil­le sto­re krav til Faci­li­ty Mana­ge­ment, når du sam­ar­bej­der med KN Ren­gø­ring om kva­li­tets­ren­gø­ring. KN Ren­gø­ring moti­ve­rer, inspi­re­rer og kon­trol­le­rer vores erfar­ne Faci­li­ty Mana­ge­ment med­ar­bej­de­re. KN Ren­gø­ring fører løben­de en tæt dia­log med vores kun­der, for­di det gør det muligt at juste­re vores Faci­li­ty ser­vi­ces, så vi kan imø­de­kom­me dine ønsker bedst muligt, her­un­der even­tu­elt fore­ta­ge ændrin­ger i udfø­rel­sen af ren­gø­rings­ser­vi­ce og omfan­get her­af. På den­ne måde sik­res en ved­va­ren­de kon­takt af hen­syn til et even­tu­elt behov for løben­de til­pas­nin­ger og fast­hol­del­se af vores gode Faci­li­ty Mana­ge­ment-sam­ar­bej­de. Det kal­der KN Ren­gø­ring for Faci­li­ty Mana­ge­ment-for­vent­nings­af­stem­ning, og det mulig­gør lan­ge sam­ar­bejds­for­hold med til­fred­se kun­der.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen