Erhvervsrengøring

Special rengøring

Når du skal have udført spe­ci­al­ren­gø­ring, kan du natur­lig­vis bare gøre det selv – eller hvad? Det kræ­ver selv­føl­ge­lig bare, at du er i besid­del­se af det for­nød­ne udstyr der­til. Hvis du bestil­ler KN Ren­gø­ring kan du få udført din spe­ci­al­ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment, så du selv er fri. KN Ren­gø­ring har stor og bred erfa­ring med Faci­li­ty Ser­vi­ce. KN Ren­gø­ring anven­der moder­ne udstyr og maski­ner som fx høj­tryks­ren­se­re, gulvva­ske­ma­ski­ner, lif­te, sti­ger, boneud­styr af mil­jø­ven­lig kva­li­tet m.m., så du får en pro­fes­sio­nel erhvervs­ren­gø­ring med KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment til din dag­li­ge ren­gø­ring.

KN Ren­gø­ring leve­rer Faci­li­ty Mana­ge­ment og erhvervs­ren­gø­ring man­ge ste­der: fx ren­gø­ring i Køben­havn, Hels­in­gør, Roskil­de, Hil­le­rød samt andre ste­der på Sjæl­land, og ren­gø­ring på Fyn i fx Oden­se, Faa­borg, Svend­borg, Nyborg m.m. samt ren­gø­ring i Jyl­land i fx Aar­hus, Hor­sens, Skan­der­borg, Sil­ke­borg og Ran­ders samt Viborg, Her­ning, Holste­bro, Ski­ve, Hobro, Hir­ts­hals, Fre­de­riks­havn, Ska­gen og Brøn­der­s­lev m.m. —  og efter afta­le med dig.

KN Ren­gø­ring pri­o­ri­te­rer mil­jø­be­vidst­hed højt og anven­der der­for skån­som­me, men moder­ne, effek­ti­ve ren­gø­rings­mid­ler af hen­syn til vores fæl­les mil­jø. KN Ren­gø­ring er meget mil­jø­be­vidst, bl.a. for­di aller­gi­er bli­ver et sta­digt stør­re pro­blem på man­ge områ­der. Det er muligt for KN Ren­gø­ring, for­di vi har stor viden på områ­det samt et dedi­ke­ret Mana­ge­ment Faci­li­ty per­so­na­le.

KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ments kva­li­tets­ren­gø­ring omfat­ter bl.a. dag­lig ren­gø­ring, gulv­be­hand­ling, dør­måt­te-ser­vi­ce, grøn ser­vi­ce m.m. til en god pris. Så er du også fri for at inve­ste­re i køb eller leje af beko­ste­ligt spe­ci­al­værk­tøj og  -udstyr. Med KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment er du garan­te­ret kva­li­tets­ren­gø­ring og en ren for­nø­jel­se, uan­set omfan­get af dine behov for erhvervs­ren­gø­ring. 

Fo KN Ren­gø­ring vil du opda­ge, at for os er ingen opga­ver for spe­ci­el­le, for vi er vant til at lidt af hvert. Med KN Ren­gø­ring får et meget flek­si­belt Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, som ryk­ker ud med både kor­te­re og læn­ge­re var­sel. KN Ren­gø­ring har alt det for­nød­ne udstyr af nye­re dato til at leve­re Faci­li­ty Mana­ge­ment til dine små og sto­re opga­ver. 

KN Ren­gø­ring er parat til at leve­re Faci­li­ty Mana­ge­ment til dig til en god pris, og KN Ren­gø­ring har de ret­te med­ar­bej­de­re til alle dine opga­ver med spe­ci­al­ren­gø­ring. Så ring til KN Ren­gø­ring og få en god pris på fx din dag­li­ge ren­gø­ring m.m. KN Ren­gø­ring er et sta­bilt Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen