KN Rengøring Facade rengøring i Aalborg, Århus, Odense og København

Facade rengøring

Vil du ger­ne slip­pe for at selv at skul­le tæn­ke på faca­de­ren­gø­ring, så benyt dig af Faci­li­ty Mana­ge­ment også kal­det FM. KN Ren­gø­ring har man­ge mulig­he­der, her­un­der faca­de ren­gø­ring. KN Ren­gø­ring har i åre­vis arbej­det med faca­de ren­gø­ring, og besid­der det rig­ti­ge udstyr til alle dis­se opga­ver. KN Ren­gø­ring har også nog­le af de bed­ste med­ar­bej­de­re, så med KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma får du leve­ret et pro­fes­sio­nelt styk­ke arbej­de.

Inden for faca­de ren­gø­ring er der fle­re mulig­he­der og for­skel­li­ge behov, da ikke alle faca­der er ens, og der­for skal have for­skel­lig behand­ling. Det er vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma bevidst om. På den måde får du altid det bed­ste resul­tat, når KN Ren­gø­ring udfø­rer faca­de ren­gø­rin­gen for dig.

KN Ren­gø­ring afgør ud fra vores for­skel­lig­ar­te­de meto­der til faca­de­rens­ning, hvad din faca­de behø­ver, da KN Ren­gø­ring selv­føl­ge­lig til­pas­ser vores faca­de ren­gø­ring til net­op din faca­de. KN Ren­gø­ring kig­ger på din faca­de og tager hen­syn til faca­dens til­stand under faca­de­rens­nin­gen for at und­gå, at din faca­de beska­di­ges i løbet af KN Ren­gø­rings faca­de ren­gø­ring.

KN Ren­gø­ring arbej­der med tre pro­blem­stil­lin­ger ved­rø­ren­de faca­de­rens­ning. KN Ren­gø­ring udfø­rer faca­de ren­gø­ring, hvor vi for­hol­der os til fle­re for­mer for mos og alge­ty­per, mate­ri­a­le­ty­per og over­fla­dens struk­tur samt, hvor læn­ge alge­ty­per­ne har sid­det i din faca­de, og i hvil­ken dyb­de alge­ty­per­ne har sat sig i din faca­de.

For at du får det smuk­ke­ste resul­tat af faca­de ren­gø­rin­gen, kan det være for­mål­stjen­ligt, at KN Ren­gø­ring først udfø­rer alge­be­hand­ling, før din faca­de ren­ses. Når KN Ren­gø­ring behand­ler din faca­de for alger, kom­mer der en slags skum på, og skum­met træn­ger så ind i din faca­de såle­des, at KN Ren­gø­ring i den for­bin­del­se kan bekæm­pe grøn­ne og røde alger.

Til faca­de ren­gø­ring har KN Ren­gø­ring moder­ne spe­ci­a­lud­styr, og til­by­der ofte koldtvands­rens­ning eller hede­vands­rens­ning, og af hen­syn til din faca­de juste­rer KN Ren­gø­ring tryk­ket og mæng­den af vand efter din faca­des til­stand. For at for­hin­dre at alger­ne kom­mer stærkt til­ba­ge i din faca­de i frem­ti­den, til­by­der KN Ren­gø­ring en årlig alge­be­hand­ling. Med den­ne frem­gangs­må­de bibe­hol­der du en flot faca­de, som sam­ti­dig hol­des sund.

Du er vel­kom­men til at rin­ge til KN Ren­gø­ring og høre pri­ser på faca­de ren­gø­ring og din mulig­hed for at out­sour­ce det­te arbej­de til vores dyg­ti­ge Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma. Så er du sik­ker på, at din faca­de ren­gø­ring kom­mer i de bed­ste hæn­der med KN Ren­gø­rings flek­si­bi­li­tet og lan­ge erfa­ring på områ­det.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen