KN Rengøring Receptionist

Receptionsservice

Står du og mang­ler pro­fes­sio­nel hjælp til at hånd­te­re din kon­tor­ser­vi­ce og recep­tions­ser­vi­ce, så du selv slip­per fri for nog­le af dine dag­li­ge ruti­ne­op­ga­ver, kan du hos KN Ren­gø­ring bestil­le en Faci­li­ty Mana­ge­ment afta­le, som alt efter dine ønsker kan omfat­te fx din post­hånd­te­ring, plan­te­ser­vi­ce, måt­te­ser­vi­ce og dør­måt­ter, måt­ter med logo, og hvad du ellers måt­te have behov for. Det giver dig stør­re kapa­ci­tet til de mere betyd­nings­ful­de opga­ver. KN Ren­gø­ring er vant til at have man­ge bol­de i luf­ten på én gang og at gri­be dem igen, så du kan med sinds­ro væl­ge os som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma. KN Ren­gø­ring har kun­den på lands­dæk­ken­de basis.  

Når du væl­ger KN Ren­gø­ring som dit Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, får du mulig­he­den for at ind­gå en sam­let Faci­li­ty Mana­ge­ment afta­le, som fx også kan omfat­te cate­ring mad. KN Ren­gø­ring dæk­ker dine behov og løser hur­tigt og på effek­tiv vis dine pro­blem­stil­lin­ger med fx fx AV-udstyr, som ikke vir­ker.

KN Ren­gø­ring kan til­by­de dig en recep­tions­ser­vi­ce, hvor dine kun­der alle­re­de i tele­fo­nen bli­ver mødt af en smi­len­de stem­me, når dine kun­der rin­ger ind til din virk­som­hed. KN Ren­gø­ring leve­rer altid den bed­ste arbejds­kraft og arbejds­ka­pa­ci­tet til dig, når du behø­ver det, for vores imø­de­kom­men­de med­ar­bej­de­re er spe­ci­a­li­se­ret til hver af deres opga­ver.  

KN Ren­gø­rings erfar­ne med­ar­bej­de­re er altid velklæd­te og præ­sen­tab­le, så de pas­ser til den funk­tion, som de er bestilt til at skul­le udfø­re hos dig. Når dine kun­der og gæster møder fysisk op i din recep­tion, vil dine kun­der og gæster altid føle sig vel­kom­ne, tryg­ge og taget godt af, når du med KN Ren­gø­ring har ind­gå­et afta­le om Faci­li­ty Mana­ge­ment. KN Ren­gø­rings Faci­li­ty Mana­ge­ment med­ar­bej­de­re er vant til at hjæl­pe dine kun­der og gæster vide­re på ret­te vej alt afhæn­gig af kun­der­nes ærin­der.

KN Ren­gø­ring er til for dig og vores øvri­ge kun­der, så KN Ren­gø­ring sid­der klar til at mod­ta­ge din hen­ven­del­se. KN Ren­gø­ring kan ved den anled­ning få lej­lig­hed til at for­tæl­le dig om KN Ren­gø­rings attrak­ti­ve pri­ser og man­ge mulig­he­der for Faci­li­ty Mana­ge­ment, som kan let­te din hver­dag på man­ge områ­der, og som kan skræd­der­sys, så  de pas­ser fuld­stæn­digt til dine behov.

KN Ren­gø­ring glæ­der sig meget til at høre fra dig.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen