KN Rengøring Marmorpolering

Marmorslibning, marmorpolering og gulvbehandling

Udover kva­li­tets­ren­gø­ring kan du også bestil­le KN Ren­gø­ring til mar­mor­s­lib­ning, mar­mor­po­le­ring og gulv­be­hand­ling, som du kan out­sour­ce til vores Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma. Lige­som med KN Ren­gø­rings kva­li­tets­ren­gø­ring går KN Ren­gø­ring hel­ler ikke på kom­pro­mis med kva­li­te­ten af vores Faci­li­ty ser­vi­ce på det­te områ­de.

KN Ren­gø­ring behand­ler mar­mor med mar­mor­s­lib­ning, mar­mor­po­le­ring og renove­ring af dine mar­mor­gul­ve samt fore­ta­ger gulv­be­hand­ling hos dig. Når du bestil­ler Faci­li­ty Mana­ge­ment hos KN Ren­gø­ring, får du det bedst muli­ge resul­tat på grund af KN Ren­gø­rings lan­ge erfa­ring med at pole­re og renove­re mar­mor. Du kan trygt kon­tak­te KN Ren­gø­ring ved­rø­ren­de pris på dine opga­ver med ren­gø­ring og ved­li­ge­hol­del­se af din mar­mor og rig­ti­ge ple­je med vores mil­jø­rig­ti­ge mar­mor-ren­gø­rings­mid­ler.

Hvis der er opstå­et ska­de i dine mar­mor­over­fla­der som fx knæk­ke­de kan­ter, rid­ser, rev­ner eller ska­der fra syre, mat­te plet­ter eller andet, står KN Ren­gø­ring klar med første­hjælp til din nød­li­den­de mar­mor. Løs­nin­gen kan eksem­pel­vis være ved­li­ge­hol­del­ses­po­le­ring — alt afhæn­gig af den opstå­e­de ska­de. KN Ren­gø­ring giver din mar­mor sit oprin­de­li­ge udtryk til­ba­ge.

Du kan af KN Ren­gø­ring mod­ta­ge en ple­je-vej­led­ning, så du giver din mar­mor den rig­ti­ge ple­je frem­over og med de ret­te ren­gø­rings­mid­ler, for så bibe­hol­der din mar­mor sit pæne renove­re­de udse­en­de fremad­ret­tet. Så kon­takt KN Ren­gø­ring og hør mere om dis­se Faci­li­ty Mana­ge­ment ser­vi­ces.

Som udgangs­punkt er det natur­ligt for KN Ren­gø­ring og vores hånd­vær­ke­re at afgø­re dit mar­mors nuvæ­ren­de til­stand først, og grun­de­ne til den opstå­e­de ska­de på din mar­mor og her­ef­ter fin­de løs­nin­gen med den mest for­mål­stjen­li­ge renove­ring.

KN Ren­gø­ring er i bran­chen kendt for sin omhyg­ge­lig­hed og sine gode resul­ta­ter, så hos kon­takt KN Ren­gø­ring, når du søger et effek­tivt Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, som besid­der eks­per­t­rå­d­giv­ning til gavn for dig.

Du kan også bestil­le pro­fes­sio­nel gulv­be­hand­ling hos KN Ren­gø­ring, for så kan dine gul­ve bli­ve smuk­ke at se på igen. KN Ren­gø­ring er erfa­ren i alle slags gulv­be­hand­lin­ger, så med vores Faci­li­ty Mana­ge­ment opnår du et pro­fes­sio­nelt resul­tat, som du vil have glæ­de af læn­ge. Det er uan­set, hvil­ken type gul­ve du har. Gul­ve­ne kan fx være linole­um, kvart­svi­nyl, trægulv, stengulv eller andet. KN Ren­gø­ring giver i alle til­fæl­de dit gulv den nød­ven­di­ge gulv­be­hand­ling samt efter­føl­gen­de ple­je. KN Ren­gø­ring udfø­rer også grund­be­hand­lin­gen af dine gul­ve med de mest slidstær­ke pro­duk­ter, for den måde kan gul­ve­ne præ­sen­te­re sig bedst muligt i længst mulig tid.

Når du kon­tak­ter KN Ren­gø­ring, får du oplyst pri­ser på løs­nin­gen af alle dine opga­ver.

KN Rengøring - Rengøring erhverv i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengøring -  Rengøring erhverv i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen