KN Rengøring grønne områder

Udendørs og grønne arealer

Når du ikke selv har tiden til at få plan­lagt, at uden­dørs- og grøn­ne are­a­ler bli­ver pas­set, så kan du for­del­ag­tigt lade KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma over­ta­ge den­ne funk­tion for dig. KN Ren­gø­ring hører til blandt lan­dets stør­ste Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma­er. Med os som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma er du hver gang sik­ret for­de­le­ne ved KN Ren­gø­rings pro­fes­sio­nel­le viden og erfa­ring. KN Ren­gø­ring benyt­ter super moder­ne maski­ner og udstyr til vare­ta­gel­sen af din ejen­doms uden­dørs are­a­ler, som bli­ver pas­set på bed­ste vis og ved­li­ge­holdt, så dine grøn­ne are­a­ler altid frem­står præ­sen­ta­belt. Det flot­te vel­ple­je­de udse­en­de giver altid et posi­tivt første­hånd­s­ind­tryk, og det er det før­ste man ser, når man aflæg­ger dig visit.

Når de grøn­ne uden­dørs are­a­ler er vel­ple­je­de, kan du læne dit til­ba­ge og nyde den afstres­sen­de oase, som det kan give dig – og som føles langt væk fra en til tider hek­tisk hver­dag. KN Ren­gø­ring vare­ta­ger, at par­ker, gård­mil­jø­er, hæk­ke, græs­plæ­ner, blom­ster­be­de, have­bu­ske og træ­er o.lign. får den ret­te behand­ling.

KN Ren­gø­ring kla­rer både sto­re og små opga­ver for dig, og KN Ren­gø­rings pro­fes­sio­nel­le Faci­li­ty Mana­ge­ment med­ar­bej­de­re udfø­rer ger­ne lug­ning af ukr­udt og beskæ­ring eller trim­ning af buske og øvrig beplant­ning samt kører ger­ne dit grøn­ne affald bort for dig. KN Ren­gø­ring ryd­der også op på dit områ­de, hvor KN Ren­gø­ring fx bort­skaf­fer affald, som folk har smidt. KN Ren­gø­ring udfø­rer også fejning for man­ge af vores kun­der, hvor KN Ren­gø­ring fejer sti­er og for­tove samt kom­mer nyt rent lege­plads­sand i sand­kas­ser på lege­plad­ser – blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler.

Udover kva­li­te­ten af KN Ren­gø­rings leve­re­de ydel­ser og KN Ren­gø­rings sto­re enga­ge­ment inden for mil­jø­be­vidst­hed kan du også glæ­de dig over KN Ren­gø­rings for­del­ag­ti­ge pri­ser, som er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge. KN Ren­gø­ring anven­der kun mil­jø­ven­li­ge mid­ler og aldrig kemi­ka­li­er, for KN Ren­gø­ring dra­ger omsorg for vores fæl­les mil­jø. KN Ren­gø­ring har fin­ge­ren på pul­sen, og glæ­der os til at drøf­te pris på dæk­ning af dine behov inden for pas­ning af uden­dørs og grøn­ne are­a­ler, så kon­takt KN Ren­gø­ring og hør mere. KN Ren­gø­ring vil i star­ten af vores sam­ar­bej­de være i ekstra tæt kon­takt med dig, så vi sam­men kan defi­ne­re og til­pas­se ydel­ser­ne, så de hele tiden dæk­ker dine måske skif­ten­de behov på det­te områ­de.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen