KN Rengøring Vinduespolering

Vinduespolering og vinduespudser

Når du out­sour­cer din vin­du­espo­le­ring til et Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma som KN Ren­gø­ring, slip­per du for selv at skul­le afsæt­te res­sour­cer til den­ne sekun­dæ­re opga­ve, som ikke gene­rer omsæt­ning for dig. KN Ren­gø­ring har kun­der i hele lan­det, og KN Ren­gø­rings vin­du­es­pud­se­re arbej­der hos både små og stør­re erhvervskun­der i bl.a. Køben­havn, Oden­se, Mid­del­fart, Fre­de­ri­cia, Esb­jerg, Kol­ding, Vej­le, Viborg, Aar­hus, Ran­ders, Aal­borg, Nør­re­sund­by, Fre­de­riks­havn m.m. – ja, fak­tisk ope­re­rer KN Ren­gø­ring med pro­fes­sio­nel vin­du­es­puds­ning og vin­du­espo­le­ring i hele lan­det, og du får altid gode pri­ser på vin­du­es­pud­ser hos KN Ren­gø­ring.

KN Ren­gø­ring har også SKI afta­le, og KN Ren­gø­ring anven­der kun ren­gø­rings­mid­ler af mil­jø­ven­lig kva­li­tet, da KN Ren­gø­ring er mil­jø­be­vid­ste og pas­ser på vores fæl­les mil­jø.  

KN Ren­gø­ring til­by­der alt inden for vin­du­espo­le­ring og er et pro­fes­sio­nelt Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, som ikke går på kom­pro­mis med vores kva­li­tets­ren­gø­ring. KN Ren­gø­rings dyg­ti­ge vin­du­es­pud­se­re udfø­rer alle opga­ver med vin­du­espo­le­ring.

KN Ren­gø­ring kan bl.a. inden for vin­du­espo­le­ring til­by­de dig omhyg­ge­lig vask og pole­ring af dine vin­du­er, få gjort vin­du­er­nes lister og kar­me grun­digt rene, få aftør­ret spros­ser, ren­gø­ring efter hånd­vær­ke­re, vin­du­es­puds­ning af både min­dre eller stør­re glas­fa­ca­der, få tømt dine tagren­der samt sol­cel­le­ren­gø­ring.

Med vin­du­espo­le­ring fra KN Ren­gø­ring bli­ver din out­sour­ce­de vin­du­espo­le­ring en ren og skær for­nø­jel­se for dig, og KN Ren­gø­ring udfø­rer alle opga­ver med et gla­s­klart resul­tat, uan­set om opga­ven udfø­res fra stu­e­plan eller fra lift. KN Ren­gø­ring til­by­der vores kun­der vin­du­espo­le­ring af både eta­ge­e­jen­dom­me og etplans­byg­nin­ger i et plan. KN Ren­gø­ring har moder­ne spe­ci­a­lud­styr, så vi kan løse alle dine opga­ver på pro­fes­sio­nel vis.  

Vin­du­espo­le­rin­gen udfø­res af KN Ren­gø­rings erfar­ne vin­du­es­pud­se­re, som altid leve­rer et godt styk­ke pro­fes­sio­nelt arbej­de til dig. Det­te gør også, at KN Ren­gø­ring har lan­ge kun­de­re­la­tio­ner til glæ­de for beg­ge par­ter. Som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma til­pas­ser KN Ren­gø­ring vores ydel­ser­ne løben­de, så KN Ren­gø­rings ydel­ser hele tiden pas­ser til dine behov.

Ring eller mail til KN Ren­gø­ring og hør mere om, hvad KN Ren­gø­ring kan gøre for dig og dine vin­du­er m.m., hvis du vil se godt ud af dine vin­du­er. Når du out­sour­cer din vin­du­es­puds­ning og vin­du­espo­le­ring til KN Ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, kom­mer dine vin­du­er til at strå­le om kap med solen, og det er da strå­len­de.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen