KN Rengøring - kommer over hele landet

Kvalitet & Kontrol

For KN Ren­gø­ring er det vig­tigt, at der udvi­ses stor ansvar­lig­hed over­for såvel arbejds­mil­jø som ekster­nt mil­jø. Vores leve­ran­dø­rer af kemi, reme­di­er og maski­ner skal leve op til en ræk­ke over­ord­ne­de kva­li­tets- og mil­jø­krav. Vores leve­ran­dø­rer af kemi­ka­li­er for­ven­tes at være kva­li­tets- og mil­jø­cer­ti­fi­ce­re­de efter bl.a. ISO DS/EN 9001, ISO DS/EN 14.001 og EMAS, hvil­ket sik­rer en ens­ar­tet og mil­jø­ven­lig pro­duk­tion af alle pro­duk­ter. KN Ren­gø­ring væl­ger de mil­de­ste kemi­ka­li­er, som opga­ven for­drer – uden at gå på kom­pro­mis med kva­li­te­ten – og anven­der til dag­lig ren­gø­ring ude­luk­ken­de pro­duk­ter, som bærer det nor­di­ske mil­jø­mær­ke Sva­nen. Den mil­de kemi sup­ple­res med vand- og kemi­ka­lie­be­spa­ren­de pro­ce­du­rer (fx mikro­fi­ber­tek­no­lo­gi) og gen­an­ven­del­se af embal­la­ge. Det­te sik­rer dag­ligt ens­ar­tet kva­li­tet med et højt pri­o­ri­te­ret mil­jøhen­syn.

Kva­li­tets­rap­port udar­bej­des for hver enkelt med­ar­bej­ders arbejds­om­rå­de som udgangs­punkt én gang måned­ligt. Fre­kven­sen her­for kan inten­si­ve­res efter behov. Ske­ma­et inde­hol­der en udfør­lig gen­nem­gang af alle dele af med­ar­bej­de­rens arbej­de, der vur­de­res som ”accep­te­ret” eller ”ikke accep­te­ret”. Vur­de­rin­gen sup­ple­res med en skrift­lig bemærk­ning, som uddy­ber bag­grun­den.

KN Ren­gø­ring har udvik­let indi­vi­du­el­le pro­ce­du­rer, som sik­rer, at kva­li­tets­kon­trol­len og opfølg­ning ikke base­res på uøn­sket uvil­kår­lig­hed, men tager udgangs­punkt i en ræk­ke vel­de­fi­ne­re­de og velaf­prø­ve­de meto­der. Ser­vi­ce­le­de­ren fore­ta­ger suc­ces­si­ve kva­li­tets­kon­trol­ler og udfyl­der på basis her­af kva­li­tets­rap­por­ter. Mini­mum en gang måned­ligt mai­les dis­se til kun­dens kon­takt­per­son. Den­ne kon­trol gen­nem­fø­res ger­ne med kun­dens med­vir­ken, hvor­ved beg­ge par­ter opnår fuld klar­hed over aktu­elt kva­li­tets­ni­veau. Kva­li­tets­rap­por­ten udgør et vur­de­rings­grund­lag for drifts­le­del­sen, som bear­bej­der de regi­stre­re­de oplys­nin­ger i ana­ly­tisk form. Ser­vi­ce­le­de­ren anven­der rap­por­ten som grund­lag for kva­li­tets­op­følg­ning:  

  1. Fore­læg­gel­se af rap­por­ten for ser­vi­ce­me­d­ar­bej­der­ne på plad­sen med hen­blik på evt. for­bed­rin­ger eller til­ret­tel­ser i det dag­li­ge arbej­de.
  2. Opfølg­ning i rela­tion til ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­rens ind­sats, afhæn­gig af rap­por­tens over­ord­ne­de kon­klu­sion.
  3. Opfølg­ning over­for kun­den. Pro­ce­du­rer sik­rer, at kva­li­tets­for­rin­gel­ser ikke akku­mu­le­rer. Kun­den sik­res, at der er taget hånd om opfølg­nin­gen, så kva­li­te­ten beva­res på et ved­va­ren­de højt niveau i over­ens­stem­mel­se med den ind­gå­e­de afta­le.

Ved syg­dom og afløs­ning har KN Ren­gø­ring mulig­hed for at træk­ke på nog­le af vores øvri­ge dyg­ti­ge ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re. Enten fra omkring læg­gen­de plad­ser eller nog­le andre ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re, som gør rent på plad­sen for, at De som kun­de ikke kan se for­skel på den leve­re­de ydel­se. Ser­vi­ce­le­de­ren sæt­ter aflø­se­ren godt ind i ren­gø­rings­om­rå­det, så De som kun­de ikke mær­ker for­skel. Ved helt akut syg­dom vil ser­vi­ce­le­de­ren selv hjæl­pe til med ren­gø­rin­gen og træk­ke på kol­le­ga­er, så den aftal­te ren­gø­ring bli­ver leve­ret.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen