Erhvervsrengøring

Om KN Facility Service

KN Faci­li­ty Ser­vi­ce eller Faci­li­ty Mana­ge­ment er i høj grad oppe i tiden og højak­tu­elt, da du som virk­som­hed får mulig­hed for at beta­le dig fra at out­sour­ce sekun­dæ­re ydel­ser, som ikke ska­ber omsæt­ning for din virk­som­hed. På den­ne måde kan du fri­gø­re kapa­ci­tet, som du kan anven­de til at udfø­re dine ker­ney­del­ser, som i mod­sæt­ning til erhvervs­ren­gø­ring, kan­ti­ne­drift eller andre sekun­dæ­re ydel­ser gene­rer omsæt­ning for din virk­som­hed. Med KN Faci­li­ty Ser­vi­ce fir­ma skal du aldrig mere bekym­re dig om dis­se funk­tio­ner i din virk­som­hed, og det er da hver at tage med. Det bidra­ger til at gøre din hver­dag let­te­re, når du kan bru­ge din tid på at gøre det, som du er bedst til.

KN Faci­li­ty Ser­vi­ce til­by­der dig man­ge Faci­li­ty ser­vi­ces, hvor du fx kan bestil­le Faci­li­ty Mana­ge­ment hos KN Ren­gø­ring til ydel­ser såsom: diver­se erhvervs­ren­gø­ring, dag­lig kon­tor­ren­gø­ring, per­sien­ne­ren­gø­ring, com­pu­ter ren­gø­ring, vin­du­espo­le­ring og vin­du­es­rens­ning, kon­tor­ser­vi­ce, dag­lig indu­stri­ren­gø­ring, dag­lig butiks­ren­gø­ring, dag­lig ren­gø­ring af insti­tu­tio­ner, spe­ci­al­ren­gø­ring, mar­mor­s­lib­ning og mar­mor­po­le­ring, gulv­be­hand­ling, faca­de­ren­gø­ring, diver­se ejen­doms­ser­vi­ce, trap­pe­vask, kan­ti­ne­drift og cate­ring mad samt froko­st­ord­ning, pas­ning og ved­li­ge­hol­del­se af dine uden­dørs og grøn­ne are­a­ler, kon­tor­ser­vi­ce og recep­tions­ser­vi­ce m.m.   

KN Ren­gø­ring er blandt de stør­ste ren­gø­rings­fir­ma­er i lan­det, og har på ren­gø­rings­om­rå­det SKI afta­le, som blot få ren­gø­rings­fir­ma­er har. KN Ren­gø­ring har kun­der i man­ge dan­ske byer og opland: Køben­havn, Hels­in­gør, Roskil­de, Hil­le­rød og øvri­ge Sjæl­land samt Oden­se Faa­borg, Svend­borg, Nyborg og øvri­ge Fyn samt Esb­jerg, Hader­s­lev, Kol­ding, Vej­le, Fre­de­ri­cia, Århus, Hor­sens, Skan­der­borg, Sil­ke­borg, Ran­ders, Viborg, Her­ning, Holste­bro, Ski­ve, Hobro, Hir­ts­hals, Fre­de­riks­havn, Ska­gen og Brøn­der­s­lev – ja, du kan bestil­le KN Ren­gø­ring til Faci­li­ty Mana­ge­ment i hele Dan­mark.

Med KN Ren­gø­ring får du ikke ale­ne et pro­fes­sio­nelt Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, men også et meget mil­jø­be­vidst Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, som ope­re­rer efter en høj grad af soci­al ansvar­lig­hed på alle niveau­er i vores orga­ni­sa­tion og i alle funk­tio­ner, for soci­alt ansvar er et fæl­les ansvar – og ikke kun ved­rø­ren­de vores fæl­les mil­jø. Under afsnit­tet ”Soci­al ansvar­lig­hed og mil­jø” hér på hjem­mesi­den kan du læse mere om KN Ren­gø­rings vær­di­nor­mer m.m.

Med KN Ren­gø­rings sto­re kapa­ci­tet står vi altid klar til at løse man­ge af dine for­skel­li­ge opga­ver. Når du kon­tak­ter KN Ren­gø­ring, vil du også hur­tigt erfa­re, at KN Ren­gø­ring leve­rer kva­li­tet­sy­del­ser til en god pris. KN Ren­gø­ring går aldrig på kom­pro­mis med kva­li­te­ten af vores ydel­ser, men har alli­ge­vel rime­li­ge pri­ser på Faci­li­ty Mana­ge­ment til glæ­de for vores kun­der.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen