KN Facility Frokostordning

Om KN Catering

Som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma er det KN Ren­gø­rings erfa­ring, at fle­re og fle­re erhvervsvirk­som­he­der i sti­gen­de grad væl­ger at out­sour­ce fle­re af deres sekun­dæ­re ydel­ser til ekster­ne leve­ran­dø­rer af Faci­li­ty Mana­ge­ment. Det kan for eksem­pel hand­le om erhvervsvirk­som­he­der­nes kan­ti­ne­drift eller anden cate­ring. Det­te er nem­lig en sekun­dær ydel­se, der som bekendt ikke gene­rer omsæt­ning, men der­i­mod ale­ne er en omkost­ning for din virk­som­hed. Med Faci­li­ty Mana­ge­ment af din kan­ti­ne­drift slip­per du for, at maden skal pro­du­ce­res og til­be­re­des i din kan­ti­ne, og du er sik­ker på en vel­fun­ge­ren­de kan­ti­ne med vari­e­ret mad, når du out­sour­cer kan­ti­ne­drif­ten til KN Cate­ring.  

Hos KN Cate­ring kan du bestil­le leve­ring af alt, hvad du måt­te ønske dig til din kan­ti­ne, og vi har et bredt sor­ti­ment af pro­duk­ter til din kan­ti­ne­drift og andre cate­ring ydel­ser. Stor vari­a­tion i den dag­li­ge kan­ti­nemad er vig­tig, for­di vi alle ger­ne vil have vari­e­ret kost i løbet af arbejds­u­gen, og for­di vi af hen­syn til sund­he­den har bedst af at ind­ta­ge vari­e­ret kost. Når vi sør­ger for at spi­se vari­e­ret, får vi som regel også mere ener­gi, og almin­de­lig­vis bli­ver vi med vari­e­ret næring sjæld­ne­re syge. Så det beta­ler sig af fle­re grun­de at væl­ge KN Cate­ring til fx din dag­li­ge kan­ti­ne­drift, for hvem ønsker ikke sun­de og vel­fun­ge­ren­de med­ar­bej­de­re?  

For med­ar­bej­der­ne er det blot et ekstra plus, at deres arbejds­plads dag­ligt kan fri­ste med spæn­den­de, næren­de mad i kan­ti­nen, for KN Cate­ring anven­der altid års­ti­dens grønt­sa­ger, og med KN Cate­ring har du vis­hed for, at al maden er til­be­redt helt fra bun­den, og aldrig er til­be­redt ved hjælp af over­springs­hand­lin­ger som diver­se halv­fa­bri­ka­ta, som hel­ler ikke er godt for vores fæl­les mil­jø. Du har med andre ord vores garan­ti for, at der kun er brugt de fri­ske­ste råva­rer fra lokal­sam­fun­det og kun af den højest muli­ge kva­li­tet. Det er der nem­lig flest nærings­stof­fer i.

KN Cate­ring kan leve­re mad, som til­freds­stil­ler enhver smag, men også mad, som dæk­ker sær­li­ge behov. Glu­ten­frie føde­va­rer, suk­ker­frie føde­va­rer, vege­tar­mad eller vega­ner-mad er eksemp­ler på, hvad sær­li­ge behov kan være. Her­u­d­over kan KN Cate­ring også til­by­de dig cate­ring til for­nuf­ti­ge pri­ser, selv­om KN Cate­ring aldrig skru­er ned for kva­li­te­ten af vores cate­ring. Kon­takt KN Cate­ring og høre mere om vores sor­ti­ment inden for cate­ring, og hvad vi kan til­by­de dig.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen