KN Rengøring Vinduespolering

Om KN Ejendomsservice

Har du ikke tid til at bekym­re dig om, hvor­vidt din ejen­doms­ser­vi­ce kører til­freds­stil­len­de, så tag kon­takt til KN Ejen­doms­ser­vi­ce, som er et erfa­rent Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma. Med KN Ejen­doms­ser­vi­ce får du ejen­doms­ser­vi­ce, som du trygt kan reg­ne med hver gang. Så er det slut med at skul­le tæn­ke på vare­ta­gel­sen af din ejen­doms­ser­vi­ce, som er en sekun­dær ydel­se og der­med ikke en omsæt­nings­ska­ben­de akti­vi­tet for dig. KN Ejen­doms­ser­vi­ce er af vores kun­der kendt for kva­li­tet, sta­bi­li­tet og flek­si­bi­li­tet, hvor kun­dens behov altid er i cen­trum hos os. KN Ejen­doms­ser­vi­ce fore­står ejen­doms­ser­vi­ce­funk­tio­nen for man­ge bolig­for­e­nin­ger m.m., og det gør vi fak­tisk i hele Dan­mark – både inde i byer­ne og i oplan­det. Det har vi gjort i fle­re år for de sam­me kun­der, hvor sta­digt nye kun­der sam­ti­dig er kom­met til på grund af KN Ejen­doms­ser­vi­ces høje kva­li­tets­ni­veau hver gang.

KN Ejen­doms­ser­vi­ce sik­rer kon­ti­nu­i­tet i vores ejen­doms­ser­vi­cey­del­ser, og som eksem­pel her­på kan vi næv­ne, at det er almin­de­lig kuty­me hos os, at vores ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re hver får til­delt faste ejen­dom­me såle­des, at bebo­er­ne ikke hver gang bli­ver mødt af nye frem­me­de ansig­ter, når vi leve­rer ejen­doms­ser­vi­ce. Det er også en ind­ly­sen­de for­del, at KN Ejen­doms­ser­vi­ces ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re kom­mer til at ken­de din ejen­dom helt til bunds, når ser­vi­ce­me­d­ar­bej­der­ne har fået til­delt faste ejen­dom­me, som de skal ser­vi­ce­re for vores kun­der. Ingen nem­lig være tjent med, hvis der hver gang duk­ker frem­me­de ansig­ter op. Det anser KN Ejen­doms­ser­vi­ce for dår­lig ser­vi­ce. Det er vig­tigt, at bebo­er­ne er tryg­ge ved ejen­doms­ser­vi­cen. Vi er af sam­me grund vant til lan­ge kun­de­re­la­tio­ner.

KN Ejen­doms­ser­vi­ces kun­der sæt­ter også stor pris på, at KN Ejen­doms­ser­vi­ce har en meget mil­jø­be­vidst for­ret­nings­fø­rel­se, hvil­ket også frem­går af hjem­mesi­den under afsnit­tet ”Soci­al ansvar­lig­hed og mil­jø”. Vi anven­der aldrig sund­heds­far­li­ge mid­ler i vores arbej­de. Man­ge ren­gø­rings­mid­ler er, som du sik­kert alle­re­de ved, stærkt over­par­fu­me­re­de og syn­te­ti­ske, og de er ikke nød­ven­dig­vis ufar­li­ge for men­ne­sker, dyr og vores fæl­les mil­jø, for de kan frem­pro­vo­ke­re aller­gi­er, og det vil vi ikke have på sin samvit­tig­hed.

Kon­takt tryg KN Ejen­doms­ser­vi­ce og hør mere om vores mil­jø­rig­ti­ge ejen­doms­ser­vi­ce og KN Ejen­doms­ser­vi­ces rime­li­ge pri­ser.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen