Erhvervsrengøring

Om KN Erhvervsrengøring

KN Erhvervs­ren­gø­ring kan til­by­de vores kun­der Faci­li­ty Mana­ge­ment af din erhvervs­ren­gø­ring i hele Dan­mark som en lands­dæk­ken­de ser­vi­ce, og KN Ren­gø­ring leve­rer kun kva­li­tets­ren­gø­ring som Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma hver ene­ste gang. KN Ren­gø­ring udby­der et omfat­ten­de spek­trum af ydel­ser inden for erhvervs­ren­gø­ring – alt afhæn­gigt af dine behov og ønsker. KN Ren­gø­ring har SKI afta­le, og vores sto­re kapa­ci­tet gør os i stand til ryk­ke ud til akut-opga­ver ved kraf­ti­ge regn­skyl e.lign.

KN Erhvervs­ren­gø­ring kan til­by­de dig for­skel­lig dag­lig ren­gø­ring, kon­tor­ren­gø­ring, butiks­ren­gø­ring, spe­ci­al­ren­gø­ring, insti­tu­tions­ren­gø­ring, mar­mor­po­le­ring og -slib­ning samt gulv­be­hand­ling. KN Erhvervs­ren­gø­ring kan udfø­re com­pu­ter ren­gø­ring, måt­te­ser­vi­ce, lin­ned­ser­vi­ce, viske­styk­ke­ser­vi­ce, vin­du­espo­le­ring, tæp­pe­rens, gulvvask, fejning, per­sien­ne- og gar­din­rens, ren­gø­ring af kaf­feau­to­ma­ter, støv­sug­ning m.m.

Hver dag når du sam­men med dine med­ar­bej­de­re møder ind på jeres fæl­les arbejds­plads, vil I bli­ve mødt af fri­ske og til­lok­ken­de loka­ler, som duf­ter friskren­gjort og ind­by­den­de med dej­ligt udluf­te­de loka­ler, så I er klar til en ny dag på arbejds­plad­sen med godt frisk inde­kli­ma. Vi sik­rer jer en dug­frisk for­nø­jel­se, når I kom­mer fx om mor­ge­nen.

KN Erhvervs­ren­gø­ring pri­o­ri­te­rer omtan­ke for vores fæl­les mil­jø meget højt i alt, hvad vi og vores med­ar­bej­de­re fore­ta­ger os – lige fra ind­køb til dose­ring af ren­gø­rings­mid­ler samt til kva­li­te­ten af vores ren­gø­rings­mid­ler, som ude­luk­ken­de består af helt mil­jø­ven­li­ge og aller­gi­ven­li­ge ren­gø­rings­mid­ler, som ikke kræ­ver høj dose­ring, når vi fore­står ren­gø­ring i din erhvervsvirk­som­hed.  KN Erhvervs­ren­gø­ring har grøn fir­mapro­fil, hvil­ket du alt sam­men kan læse mere om på vores hjem­mesi­de. Du er også vel­kom­men til at rin­ge og spør­ge KN Ren­gø­ring direk­te.

Når du kon­tak­ter KN Erhvervs­ren­gø­ring fin­der vi sam­men ud af, hvil­ke behov du har med hen­syn til erhvervs­ren­gø­ring, og så kan vi løben­de til­pas­se din erhvervs­ren­gø­ring, hvis dine behov skif­ter. I star­ten af vores sam­ar­bej­de vil vi have en tæt­te­re kon­takt, så vi kan fin­de det ret­te niveau og besøgs­in­ter­val sam­men med dig, og høre, om du måt­te have fle­re og nye ønsker, for KN Erhvervs­ren­gø­ring kan kla­re stør­ste­delen af dine behov med vores sto­re kapa­ci­tet.  Det er også en af grun­de­ne til, at vi ikke kun yder almin­de­lig tra­di­tio­nel ren­gø­ring.

Ved hen­ven­del­se til KN Erhvervs­ren­gø­ring kan du få oplyst ren­gø­ring time­pris, så kon­takt KN Ren­gø­ring alle­re­de i dag og få en ufor­plig­ten­de gen­nem­gang af dine ren­gø­rings­be­hov.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen