KN Rengøring - kommer over hele landet

Om KN rengøring

Hver gang en erhvervsvirk­som­hed væl­ger KN Ren­gø­ring som deres Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, får erhvervsvirk­som­he­der­ne et Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, som i høj grad har fokus på soci­al ansvar­lig­hed og vores fæl­les mil­jø. KN Ren­gø­ring ser virk­som­he­der­nes soci­a­le ansvar som en sam­funds­op­ga­ve. Når vi hjæl­pes ad i fæl­les­skab frem for, at det kun er et fåtal af erhvervsvirk­som­he­der, som lever op til deres del af det soci­a­le ansvar og mil­jø­be­vidst­hed, kom­mer vi også meget læn­ge­re i bestræ­bel­ser­ne på at pas­se på vores fæl­les mil­jø og sam­fund. Det kal­der KN ren­gø­ring for ret­ti­dig omhu og omtan­ke for omgi­vel­ser­ne.

KN Ren­gø­ring gør mil­jø­mæs­sigt meget mere end blot at over­hol­de, hvad lovens for­skrif­ter kræ­ver af os, og på den måde opnår KN Ren­gø­ring som en del af vores dag­li­ge drift vis­se soci­a­le og mil­jø­mæs­si­ge mål­sæt­nin­ger, som er vig­ti­ge. Vi har bl.a. fokus på, at unge men­ne­sker til­by­de chan­cen for at få erhverv­ser­fa­ring, for det kan være svært at få det før­ste job, når man er fær­dig med sko­le­gan­gen, hvis ingen virk­som­he­der vil give de unge chan­cen for at opnå erhverv­ser­fa­ring. Vi er også opta­get af job­s­ka­bel­se og udvik­lin­gen i lokal­sam­fund. Når KN Ren­gø­ring afhol­der ansæt­tel­ses­for­løb, er vi altid så fair som over­ho­ve­det muligt, og men­ne­ske­ret­tig­he­der er også en fak­tor i den­ne sam­men­hæng. Alle kva­li­fi­ce­re­de ansø­ge­re skal så vidt muligt have en fair chan­ce, når de væl­ger at søge job hos KN Ren­gø­ring.   

Soci­alt ansvar præ­ger også KN Ren­gø­rings ansæt­tel­ses­prak­sis, som altid respek­te­rer men­ne­ske­ret­tig­he­der, fx hvis pro­duk­ter­ne oprin­de­ligt kom­mer fra lan­de, der ikke er med­lem af EU.

KN Ren­gø­ring bru­ger også kun mil­jø­ven­li­ge ren­gø­rings­mid­ler m.m., da vi læg­ger vægt på vores grøn­ne pro­fil og at pas­se på vores fæl­les mil­jø. Ren­gø­rings­mid­ler med over­dre­vent meget par­fu­me o.lign. kan lige­frem være sund­heds­ska­de­li­ge, og i vær­ste fald kan de end­da være aller­gi-frem­kal­den­de.

Kon­takt KN Ren­gø­ring og hjælp med til at pas­se på vores fæl­les mil­jø, for vi har vores soci­a­le ansvar som en høj pri­o­ri­tet. Vi er hel­dig­vis fle­re, som med vores adfærd og for­ret­nings­fø­rel­se tager vores del af ansva­ret for vores fæl­les mil­jø alvor­ligt, og det er meget posi­tivt. Der skal nem­lig aktiv hand­ling til frem for en mas­se tom­me ord. Ring til KN Ren­gø­ring og hør om vores grøn­ne Faci­li­ty Mana­ge­ment fir­ma, og hvad vi kan gøre for dig.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen