KN Rengøring - kommer over hele landet

Social ansvarlighed & Miljø

KN Ren­gø­ring læg­ger afgø­ren­de vægt på såvel glo­balt mil­jø samt arbejds­mil­jø­et for kun­der og egne med­ar­bej­de­re. Vi har for­mu­le­ret KN Ren­gø­rings rea­li­se­re­de til­tag, mil­jø­pla­ner og over­ord­ne­de mil­jøhand­lings­plan i en offi­ci­el mil­jøpo­li­tik. Mil­jøpo­li­tik­ken for­mid­ler udadtil vores mil­l­jø­en­ga­ge­ment over­for kun­der og offent­li­ge instan­ser.

Indadtil udgør mil­jøpo­li­tik­ken grund­la­get for alle pro­ak­ti­ve mil­jøtil­tag i KN Ren­gø­ring, bl.a. vores inter­ne uddan­nel­ses­sy­stem. Hele KN Ren­gø­rings orga­ni­sa­tion skal bru­ge mil­jøpo­li­tik­ken som refe­ren­ce dag­ligt ved ind­køb, til­buds­giv­ning eller ind­fø­rel­se af ny meto­dik. Mil­jø­ar­bej­de kræ­ver løben­de revi­sion af hid­ti­di­ge opfat­tel­ser, så KN Ren­gø­ring revi­de­rer mil­jøpo­li­tik­ken løben­de.

KN Ren­gø­ring udgør den mindst muli­ge mil­jø­be­last­ning og frem­by­der det bedst muli­ge arbejds­mil­jø for KN Ren­gø­rings ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re og for de loka­le­bru­ge­re, som efter­føl­gen­de skal fær­des i loka­ler­ne, jf. KN Ren­gø­rings mil­jøhand­lings­plan:

- KN Ren­gø­ring ken­des som en virk­som­hed, der væg­ter mil­jø­et og ind­ta­ger en mar­keds­le­den­de posi­tion ved­rø­ren­de nye mini­me­rings­me­to­der af mil­jø­be­last­nin­gen.

- Alle pro­ces­ser med mil­jøpå­virk­ning under­læg­ges pro­ak­tiv sty­ring og reak­tiv kon­trol for mini­mal mil­jø­be­last­ning.

- KN Ren­gø­ring ind­sam­ler infor­ma­tion om arbejds­mil­jø og ekster­nt mil­jø, som påvir­kes af vort arbej­de og hand­ler der­ef­ter.

- Moder­ne tek­no­lo­gi er frem­træ­den­de i alle pro­ces­ser grun­det over­be­vis­nin­gen om, at tek­no­lo­gi­fak­to­ren væsent­lig ned­brin­ger mil­jø­be­last­nin­gen.

- Gen­nem grun­dig med­ar­bej­de­rin­struk­tion og -uddan­nel­se bibrin­ges nød­ven­dig mil­jø­for­stå­el­se af hen­syn til dag­ligt mil­jøhen­syn uan­set pla­ce­ring i orga­ni­sa­tio­nen.

- Alle ind­køb er mil­jø­rig­ti­ge og fra mil­jø­mæs­sigt ansvar­li­ge pri­mær­le­ve­ran­dø­rer– om muligt cer­ti­fi­ce­re­de.

- Ingen pro­duk­ter fra Arbejds­til­sy­nets sene­ste KRAN-liste (Kræft­frem­kal­den­de, stof­fer klas­si­fi­ce­ret som R40, R45 og R49; Repro­duk­tions­tok­sisk, stof­fer som R42, R60, R61, R62, R63 og &4; Aller­gif­rem­kal­den­de, stof­fer som R42 og R43 samt Neu­ro­tok­sisk) anven­des af KN Ren­gø­ring.

- KN Ren­gø­ring beva­rer en posi­tiv og åben dia­log til alle offent­li­ge instan­ser, kun­der, myn­dig­he­der m.fl., som med­vir­ker mil­jøhen­syns­op­ti­me­ring.

- Over­do­se­ring – en væsent­lig mil­jø­be­last­nings­fak­tor i ren­gø­rings­virk­som­he­der — eli­mi­ne­res ved grun­dig instruk­tion og efter­kon­trol med leve­ran­ce­op­følg­ning fra lage­ret. Der imple­men­te­res løben­de dose­rings­pum­per og -anlæg til kor­rekt dose­ring.

- Antal­let af for­skel­li­ge ren­gø­rings­mid­ler skal gen­nem indi­vi­du­el kom­plek­si­tet redu­ce­res til et mini­mum, og anvend­te mid­ler er uden far­ve­stof­fer, par­fu­me og unød­ven­di­ge kon­ser­ve­rings­mid­ler. End­vi­de­re skal ren­gø­rings­mid­ler­ne være mest muligt pH-neut­ra­le og uden orga­ni­ske klor­for­bin­del­ser, EDTA og NTA.

- Ingen idéer må hos KN Ren­gø­ring for­bli­ve uaf­prø­ve­de ved mini­me­ring af mil­jø­be­last­ning.

- KN Ren­gø­ring for­hol­der sig kri­tisk til hånd­te­rin­gen af mil­jø­et i en uop­hør­lig stræ­ben efter at ned­brin­ge eller eli­mi­ne­re de fak­to­rer, som med­fø­rer, at vi bela­ster mil­jø­et.

KN Rengøring - Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengørings Facility Management i Aalborg, Århus, Odense og København

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen