Vores services

- mere end traditionel rengøring

Erhvervs­ren­gø­ring &
Ren­gø­rings­fir­ma
Uden­dørs & grøn­ne are­a­ler
Ejen­doms­ser­vi­ce
Recep­tions­ser­vi­ce
Cate­ring & Froko­st­ord­ning

Dig i centrum

- vi ønsker du er tryg

Som kun­de har du per­son­lig kon­takt med vores inspek­tø­rer, som løben­de støt­ter og kon­trol­le­rer ind­sat­sen.

Vi er landsdækkende

- og altid tæt på dig

Vi er blandt de stør­ste pri­va­te ren­gø­rings­fir­ma­er, men vi sik­rer altid nær­hed i opga­ven.

Kend os for den gode kvalitet, de gode priser og den tætte kontakt

Fir­ma­ets succes/styrke er byg­get op på erfa­ring og basa­le vær­di­er som: Kva­li­tet i den dag­li­ge ser­vi­ce. Den per­son­li­ge dia­log. Til­lid til per­so­na­let og respekt for hin­an­den.

Hos KN Ren­gø­ring er alle med­ar­bej­de­re uund­vær­li­ge eks­per­ter på hvert deres områ­de. Der­for sæt­ter vi ind­byr­des dia­log og teamwork meget højt. For jo mere vi alle føler et fæl­les ansvar, jo mere ønsker vi at yde vores bed­ste.

FLAD STRUKTUR — ÉT TEAM

Ren­gø­rings­as­si­sten­ter, inspek­tø­rer, ledel­se… Vi er ét team. Ledel­sen er ger­ne med ude om nat­ten, når en opga­ve kræ­ver vores bevå­gen­hed. Alle i KN Ren­gø­ring har et fæl­les mål om høj kva­li­tet og har respekt for hin­an­den – og for vores kun­der. KN Ren­gø­ring yder ser­vi­ce hos alle for­mer for erhvervskun­der. Ingen udfor­drin­ger er for sto­re til os. For KN Ren­gø­ring hand­ler det om, at alle med­ar­bej­de­re på din arbejds­plads ople­ver en ren arbejds­plads med et godt inde­kli­ma – hver mor­gen. Uan­set om man har 20 eller 300 kol­le­ger.

Vi søger folk i Vejen og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Vejen og Rebild

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen